Statuten Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

1. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Een lid van de raad van commissarissen kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.

2. Het bepaalde in artikel 10 leden 2 en 4 is op de leden van de raad van commissarissen van overeenkomstige toepassing. Ingeval van belet of ontstentenis om welke reden ook, van een of meer leden van de raad van commissarissen zullen de overblijvende leden van de raad van commissarissen of zal het enig overblijvende lid van de raad van commissarissen alleen de taken vervullen die krachtens de bepalingen van deze statuten aan de raad van commissarissen zijn toegewezen.

3. De raad van commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering op voordracht van de raad van commissarissen, stelt de honorering van de leden van de raad van commissarissen vast.

4. De honorering van een lid van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie.

5. Aan leden van de raad van commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.

6. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de vennootschap en staat deze met raad en daad ter zijde en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen en ontslaan. Dit kan alleen als de directeur herhaaldelijk in strijd handelt met zijn verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vennootschap in ernstige mate schade toebrengt of heeft toegebracht.

7. De raad van commissarissen heeft vrije toegang tot alle lokaliteiten, bij de vennootschap in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie tot het controleren van de kas en der verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

8. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen voor rekening van de vennootschap.

9. De leden van de raad van commissarissen dan wel hun echtgenoten, geregistreerde partners, andere levensgezellen, pleegkinderen en/of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad dienen te voldoen aan de volgende eisen:

a. het is niet toegestaan in een periode van drie jaren voorafgaande aan de 12e blad benoeming van het betreffende lid dan wel gedurende de periode van het lidmaatschap van het betreffende lid van de raad van commissarissen, werknemer of bestuurder van de vennootschap te zijn (geweest), dan wel op basis van een toelatingscontract in de vennootschap werkzaam te zijn (geweest);

b. het is niet toegestaan een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap te ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;

c. het is niet toegestaan in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming van het betreffende lid dan wel gedurende de periode van het lidmaatschap van het betreffende lid een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap te hebben (gehad);

d. het is niet toegestaan bestuurslid te zijn van een rechtspersoon, waarin een bestuurslid van de vennootschap lid van het toezichthoudende orgaan is;

e. het is niet toegestaan een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in de vennootschap te houden, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;

f. het is niet toegestaan bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon te zijn, welke ten minste tien procent (10%) van de aandelen in de vennootschap houdt;

g. het is niet toegestaan gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan het lidmaatschap van het betreffende lid van de raad van commissarissen te hebben voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet of ontstentenis van bestuurders.

10. De leden kunnen ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook kritisch en onafhankelijk opereren.

11. Leden van de raad van commissarissen kunnen regels opstellen betreffende hun taakverdeling onderling, in het bijzonder betreffende de wijze waarop zij hun functie zullen uitoefenen.

12. De leden van de raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en -al dan niet uit hun midden- een secretaris. Zij vergaderen zo dikwijls een hunner dit wenselijk acht.

13. De raad van commissarissen neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

14. Geen besluiten kunnen worden genomen wanneer niet de meerderheid van leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. 13e blad

15. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of telegrafisch geschiedt en alle leden van de raad van commissarissen zich terzake uitspreken. Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister van de vergadering.

16. De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen indien zij daartoe worden uitgenodigd, en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

17. Ieder lid van de raad van commissarissen zal zich kunnen doen vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van commissarissen, doch slechts krachtens een schriftelijke of telegrafisch verleende volmacht.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten