Klachtenreglement

Dien hier uw klacht in

Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door de locatiemanager. Binnen een termijn van twee weken zal er contact met u worden opgenomen.

  Je naam (verplicht)

  Interne klachtenprocedure van Recor Zorg B.V.
  We vinden het fijn wanneer je ons laat weten dat je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

  Klacht melden bij Recor Zorg B.V.
  Met een klacht kun je terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Recor Zorg B.V. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

  Externe klachtenfunctionaris
  Je kunt er ook voor kiezen om je klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van SPOT geschillencommissie en/of klachtencommissie.

  De externe klachtenfunctionaris zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

  Natuurlijk heb je altijd het recht om je klacht direct in te dienen bij de externe geschillencommissie en/of klachtencommissie!

  Contactgegevens geschillencommissie en/of klachtencommissie

  info@verenigingspot.nl
  Klachtencommissie SPOT
  Postbus 12
  3740 AA BAARN

  Begripsbepalingen

  1. Instellingen: Ieder bureau dat als lid staat ingeschreven bij de Vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg.

  2. Cliënt: Een natuurlijke persoon die door of via de instelling zorg ontvangt of heeft ontvangen.

  3. Klager: De cliënt, diens wettige vertegenwoordiger of betrokkene, die een klacht heeft ingediend.

  4. ALV: De Algemene Ledenvergadering.

  5. Klacht: Een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening door de zorgaanbieder of een schriftelijke uiting van ongenoegen over de weigering van een zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen. onvrede over een gedraging van de instelling of van een persoon waarvoor de instelling verantwoordelijk is.

  6. Beklaagde: Instelling waarop, of de persoon op wiens gedraging, de klacht betrekking heeft.

  7. Gedraging: Enig handelen of nalaten waaronder begrepen het nemen van een besluit.

  8. Klachtencommissie: de Commissie dat is ingesteld conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zie  https://www.verenigingspot.nl/klachten/

  Klachtenfunctionaris: Degene die geschikt is geacht en is aangewezen om een klager op diens verzoek van advies te dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en een klager bij te staan bij het formuleren van de klacht en de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen.

  Doelstelling van de klachtenregeling:

  • Recht te doen aan het individuele klachtenrecht van de cliënt;

  • Het zo mogelijk bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en beklaagde;

  • Te komen tot structurele verbetering in de zorg en dienstverlening.

  Informele oplossing en indienen van een klacht

  1. De cliënt of diens vertegenwoordiger wendt zich bij ongenoegen bij voorkeur eerst tot de zorgaanbieder om tot een informele oplossing te komen. Hierbij kan ondersteuning worden geboden door de Klachtenfunctionaris.

  2. De cliënt of diens vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld om diens ongenoegen te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek en als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede van cliënt of dienst vertegenwoordiger daartegen geen bezwaar maakt.

  3. De klager dient de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de zorgverlener in te dienen door de klachtenformulier in te vullen. Indien de klager dit wenst,is de zorginstelling behulpzaam bij het formulieren en/ of indienen van de klacht.

  4. Bij ontvangst van de klacht waarbij nog geen poging is ondernomen om op een minnelijke wijze tot een regeling te komen, neemt de zorgverlener contact op met de klager om de mogelijkheid hiertoe te bespreken.

  3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van het ongenoegen leidt, wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger gewezen op deze klachtenregeling. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen bij de Klachtenfunctionaris. De Klachtenfunctionaris en de cliënt of diens vertegenwoordiger proberen in samenspreek met elkaar op informele wijze tot een bevredigde oplossing te komen.

  4. De zorgverlener kan kan, indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet, een klacht indienen door op  het klachtenformulier in te dienen.

  Buiten behandeling laten klacht:

  1. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk is ingediend en voorzien van:

  a. Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de klager;

  b. Een datering;

  c. Een duidelijke omschrijving van de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft;

  d. Een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;

  e. Een duidelijke omschrijving van de feiten en omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft.

  2. Voor behandeling van het geschil moet de klacht in het Nederlands zijn gesteld.

  3. De klacht wordt niet in behandeling genomen als:

  a. De klacht niet aan de vereisten van het eerste lid voldoet en de klager in de gelegenheid is gesteld om binnen twee weken de gegevens aan te vullen;

  b. Eerder een klacht over dezelfde gebeurtenis is behandeld en zich daarna geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan/

  Overige bepalingen:

  1. Geheimhouding: Allen die bij een behandeling van een klacht zijn betrokken zijn tot strikte geheimhouding verplicht.

  2. Kosten:De kosten van de klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van eventuele kosten, die het inroepen van bijstand met zich meebrengt.

  3. Bekendmaking: Er wordt zorg gedragen voor een ruime bekendmaking van deze klachtenregeling.

  4. Beroep: Wanneer de betrokkene zich niet kan vinden in het oordeel van de zorgverlener en klachtencommissie, kan hij zich wenden tot de bevoegde rechter.

   

   

  Uitsluitingscriteria

  Recor Zorg B.V. kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • met een zorgvraag gerelateerd aan de Wet Zorg en Dwang
  • met agressie problematiek
  • met verslavingsproblematiek

  De uitsluitingscriteria worden door Recor Zorg B.V. vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten